Lasertronix

Onderhavige ALGEMENE CONTRACT-, VERKOOP- en FACTUURVOORWAARDEN zijn – niettegenstaande andersluidende bedingen van onze klanten – van toepassing op de totstandkoming, de uitlegging en de uitvoering van alle offertes, aanvaarde bestellingen, overeenkomsten en facturen van Lasertronix  met maatschappelijke zetel te B-3500 HASSELT, Stadsheide 27, RPR HASSELT 0436096657, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen met de klant. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande contract-, verkoop- en factuurvoorwaarden.

Artikel 1: OFFERTES – BESTELLING en ANNULATIE  

Alle schriftelijke offertes zijn gedurende zes maanden geldig, behoudens andersluidend beding. Een bestelling is slechts aanvaard na schriftelijke orderbevestiging door Lasertronix (per brief, fax, e-mail ..). Lasertronix  zal de bestelling pas doorgeven in productie na ontvangst van eenbevestiging  . Een wijziging van de bestelling of van de overeenkomst is slechts geldig wanneer deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard.

In geval de klant een bestelling annuleert in de periode tot 2 weken voor de voorgestelde leveringsdatum, is hij een vergoeding verschuldigd ten belopen van 30% van de factuurwaarde voor standaard producten. Annuleren van maatwerk is onmogelijk. In geval de klant de goederen weigert bij levering is 100% van de factuurwaarde verschuldigd aan Lasertronix. Bestellingen moeten afgehaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke communicatie dat de goederen klaarstaan ter afhaling. Indien de goederen niet binnen deze termijn afgehaald of geleverd/gemonteerd kunnen worden, moet 90% van het order betaald worden door de klant en zal er 50 euro per pallet per maand aangerekend worden.

Artikel 2: LEVERING en TRANSPORT

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen geeft vertraging in de levering geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Indien transport of afhalinggeregeld wordt door de klant is Inco terms “EXW Hasselt van toepassing en zijn alle risico van transport schade voor de klant

Indien montage en of levering door Alpha-Industries is Alpha-Industries verantwoordelijk door de transport schades. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden de goederen verzonden op kosten en risico van de klant.

Terugzendingen van geleverde goederen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord door AWT. In geen geval worden goederen teruggenomen die beschadigd of die geen volledige verkoop eenheid uitmaken of dewelke specifieke kenmerken van de klant bevatten zoals logo’s, handelsnamen, ed. Terugzendingen geschieden Franco.

Artikel 3: KLACHTEN

Klachten worden enkel schriftelijk aanvaard. Gebruik het online formulier op de website www.alpha-wellness-sensations.com om ons uw klacht door te geven. Het betreft een gedetailleerde beschrijving te zijn van de klacht met foto’s en  serienummer van het product alsook het aankoopbewijs.

Artikel 4: OVERMACHT 

Wanneer AWT ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en andere omstandigheden buiten haar wil niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

Artikel 5: PRIJZEN en KORTINGEN

Alle prijzen worden opgegeven in Euro  en EXW-Hasselt  en zijn steeds inclusief verpakkingsmateriaal, doch exclusief B.T.W. en vervoerskosten. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief, van taxen, van wisselkoersverschillen of andere objectieve criteria van welke aard ook gelegen tussen het tijdstip van de bestelling en de integrale betaling van de factuur vallen ten laste van de klant. Voor bestellingen van < 150 euro wordt een administratiekost van 10 euro aangerekend.

Artikel 6: BETALING en FACTUUR

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, dient, ten laatste op de vervaldatum van de pro forma factuur de factuurwaarde te zijn voldaan op rekening van  Lasertronix op straffe waarvan AWT zich het recht voorbehoud de levering uit te stellen tot aan ontvangst der betaling. Alle facturen op de vervaldatum integraal contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Lasertronix dan wel betaalbaar op rekeningnummer IBAN BE46 2350 2295 2636 en BIC GEBA BEBB   (titularis AWT onder vermelding van het factuurnummer en –datum of ander aangegeven refertenummer). Betaling per cheque of wissel wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor standaardproducten van het basisprogramma alsook zijn accessoires  wordt 100% betaling gevraagd vóór levering.

Voor maatwerken en bestellingen van het standaardprogramma advanced en premium, gelden volgende betalingsvoorwaarden: 50% bij bestelling, 50% vóór levering van de goederen.

Voor maatwerkproducten en bestellingen van het standaardprogramma advanced en premium met een waarde van > 15.000 euro gelden de betalingsvoorwaarden: 30% bij bestelling, 60% vóór levering/montage en 10% binnen 10 dagen na levering/montage.

In geval van niet, niet-tijdige of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 5% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 €. Tevens zijn alle invorderingskosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke – waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven verschuldigd door de klant. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 €. Onkosten aan onbetaalde cheques en wissels zijn in deze schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

Bij niet-betaling van één factuur worden alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bij niet-tijdige betaling van (een deel van) de factuur alsook in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van de klant behoudt Lasertronix zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Tevens behoudt Lasertronix zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en te laten ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om de schade voortvloeiende uit de ontbinding op de klant te verhalen.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, gaan vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst alle risico’s met de verkochte goederen over op de klant, zelfs indien AWT gelast wordt met het vervoer. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij de volle eigendom van Lasertronix, onverminderd de verplichting van de klant om de risico’s van de verkochte goederen te dragen en ervoor te zorgen als bewaarnemer. Tevens behoudt AWT zich het recht voor om zich terug in het bezit te stellen van de geleverde goederen op kosten van de klant zelfs zo deze goederen geïncorporeerd of verplaatst zouden zijn.

Artikel 8: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele, zowel de industriële als de beeld- en merkenrechten als de auteursrechtelijke alsook alle overige materiële en immateriële eigendomsrechten dewelke de klant ter kennis worden gebracht, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Lasertronix . Lasertronix  heeft het recht foto’s te laten maken van de geïnstalleerde goederen zonder de privacy van de eindklant te schaden(geen gebruik van adres of naam van de klant)

Artikel 9: GARANTIE EN VRIJWARING 

De garantie geldt alleen indien het geleverde goed volgens de bij levering meegegeven voorschriften werd gebruikt en voor zover het goed volledig werd betaald. De garantie wordt niet gewaarborgd door Lasertronix ten aanzien van slijtage ingevolge normaal gebruik De garantie van  Lasertronix strekt zich niet verder uit dan deze van haar leverancier van het defecte onderdeel voor zover het verborgen gebreken betreffen en dit gedurende 24 maanden te rekenen vanaf de levering. Iedere aansprakelijkheid aangaande zichtbare gebreken wordt bij het verstrijken van 8 dagen na levering uitdrukkelijk uitgesloten.

De garantie kan slechts worden ingeroepen indien de volgende voorwaarden verenigd zijn:

  • De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;
  • De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt. De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk werden beschreven in de bijzondere voorwaarden; bij slecht onderhoud; bij wijziging door de klant, ed. ;
  • Het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk werd vermeld.

Om de garantie te kunnen inroepen zal de klant iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen, doch binnen 24 maanden na levering. De waarborg beperkt zich tot de toezending van de gebrekkige onderdelen of vervanging van het gebrekkige goed, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding van welke aard dan ook. De klant dient op eigen kosten en risico het goed naar AWT te brengen teneinde het te laten herstellen of vervangen en dit naar keuze van AWT. Er is geen garantie op lampen, LED’s, glaswerk (ramen, glasdeuren), saunaweerstanden, starters en acrylplaten.

Artikel 10: JURISDICTIE

De nietigheid van één of meer artikelen van deze ALGEMENE CONTRACT- VERKOOP- en FACTUURVOORWAARDEN maakt dat deze als niet geschreven worden beschouwd. De overige artikelen als ook de onderliggende overeenkomst blijven hun geldigheid behouden.

In geval van eender welke betwisting tussen Lasertronix  en de klant is het Belgisch Recht van toepassing en is de rechtbank van ANTWERPEN, afdeling HASSELT bevoegd.